dnes je 23.3.2023

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<december  február>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: Potraviny_LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS - IV.-MST
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00035777
Jilemnického 1707/1, 07501 Trebišov

Slovensko
Kontaktná osoba: LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Telefón: +421 915875332
Email: ivancinovae@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://lumen.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455878
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS - potraviny IV.
Hlavný kód CPV
15000000-8
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup potravín pre zariadenie LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: Hydina, ryby a mrazené výrobky Časť č. 2: Mlieko a mliečne výrobky Časť č. 3: Rôzne potravinárske výrobky Časť č. 4: Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania a vyloženie v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 317 919,44
bez DPH
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
OPIS
Názov
Hydina, ryby a mrazené výrobky
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
15112000-6

15220000-6

15221000-3

15896000-5

60000000-8

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup hydinového mäsa, rýb a mrazených výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
48 178,35:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie:

Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
15510000-6

15530000-2

15550000-8

15540000-5

60000000-8

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mlieka a mliečnych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
80 382,57:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie:

Názov
Rôzne potravinárske výrobky
Časť č.: 3
Dodatočné kódy CPV
15800000-6

60000000-8

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
117 738,89:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie:

Názov
Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky
Časť č.: 4
Dodatočné kódy CPV
15100000-9

15113000-3

15111100-0

15130000-8

60000000-8

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup bravčového a hovädzieho mäsa a mäsových výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
71 619,63:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. III.1.1.2) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. III.1.1.3) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese:https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno". III.1.1.4) Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. III.1.1.5) Ďalšie pokyny a podrobnosti k podmienkam účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v časti E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky:
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
DRUH POSTUPU
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 2023-02-06T10:00:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2023-04-30T00:00:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO"), ktorý je dostupný na adrese www.uvo.gov.sk. V súlade s ustanovením § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO, ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanovení § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. VI.3.2) Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu, v elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa, pri príslušnej zákazke: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455878. VI.3.3) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): VI.3.3.1) V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie výhradne prostredníctvom systému IS EVO. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne sprístupní záujemcom prostredníctvom IS EVO, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Vysvetlenie na predložené otázky nájdu záujemcovia v profile v časti Dokumenty zákazky. VI.3.3.2) Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi sprístupniť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk. VI.3.4) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO vo forme naskenovaného dokumentu vo formáte pdf. Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe, uchádzač ich predloží v elektronickej podobe. VI.3.5) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch. VI.3.6) Nadlimitná zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. VI.3.7) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2023-01-05T00:00:00


PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV