dnes je 5.6.2023

Input:

§ 184h

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.8 § 184h

Verlag Dashöfer

§ 184h

(1)

V zozname odborných garantov sa vedú tieto údaje:

a)

meno, priezvisko, titul a miesto trvalého pobytu odborného garanta, ak ide o fyzickú osobu,

b)

identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania odborného garanta, ak ide o obchodnú spoločnosť,

c)

identifikácia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby podľa písmena b),

d)

registračné číslo pridelené úradom,

e)

právoplatné rozhodnutia vydané úradom pri výkone dohľadu vo verejných obstarávaniach, v ktorých odborný garant vykonával činnosti podľa § 184b ods. 2,

f)

informácia o pozastavení výkonu činnosti vo verejnom obstarávaní,

g)

ďalšie informácie súvisiace s výkonom činnosti vo verejnom obstarávaní odborným garantom.

(2)

V zozname odborných garantov sa na webovom sídle úradu uverejňujú údaje uvedené