dnes je 5.6.2023

Input:

§ 184n

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.14 § 184n

Verlag Dashöfer

§ 184n

(1)

Ak bolo voči odbornému garantovi začaté trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním, úrad môže odbornému garantovi do právoplatného rozhodnutia vo veci pozastaviť výkon činnosti vo verejnom obstarávaní. Ak bol odborný garant v rámci trestného stíhania podľa prvej vety vzatý do väzby, úrad pozastaví odbornému garantovi do právoplatného rozhodnutia vo veci výkon činnosti vo verejnom obstarávaní. Ak bolo voči fyzickej osobe konajúcej v mene právnickej osoby zapísanej do zoznamu odborných garantov začaté trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním, úrad môže tejto právnickej osobe do právoplatného rozhodnutia vo veci pozastaviť výkon činnosti vo verejnom obstarávaní. Ak bola fyzická osoba podľa predchádzajúcej vety v rámci trestného stíhania za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci