dnes je 13.7.2024

Input:

§ 187d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.8 § 187d - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Verlag Dashofer

§ 187d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

(1)

Osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona je oprávnená zrušiť postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona alebo postup zadávania zákazky, ktorý preukázateľne začal predo dňom účinnosti tohto zákona; to neplatí, ak bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka alebo jeho ponuky sa prijímajú. Ustanovenia § 57 nie sú týmto dotknuté.

(2)

Konanie, ktoré sa vzťahuje na osobu a verejné obstarávanie podľa odseku 1, úrad zastaví.