dnes je 9.12.2023

Input:

Predpokladaná hodnota zákazky

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6 Predpokladaná hodnota zákazky

Mgr. Martina Galabová

Dôležitým úkonom, ktorý je potrebné vykonať ešte pred vyhlásením VO, je stanoviť vo vzťahu k podrobnému vymedzeniu predmetu zákazky, teda jeho opisu, predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ). Predpokladom na splnenie tejto povinnosti je znalosť toho, čo chce verejný obstarávateľ prostredníctvom verejného obstarávania nadobudnúť – tzn. povahu a charakter plnenia vrátane jeho rozsahu a vlastností.

Podľa § 6 ods. 1 ZVO sa PHZ určuje na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky; ak tieto údaje nie sú k dispozícii, tak na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, použitím systému sledovania cien podľa § 13 ods. 2 písm. d) ZVO, PTK alebo z údajov získaných iným vhodným spôsobom.

Do PHZ majú byť zahrnuté všetky plnenia, s ktorými verejný obstarávateľ uvažuje počas platnosti uzavretej zmluvy.