dnes je 14.7.2024

Input:

Rozdelenie zákazky na samostatné časti

27.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41 Rozdelenie zákazky na samostatné časti

JUDr. Marek Šmid LLB

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO”) vydal metodické usmernenie č. 12683-5000/2023 zo dňa 13.09.2023, vo veci zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov (ďalej spolu ako „zákazka”) rozdelenej na časti, resp. zadávania viacerých samostatných zákaziek.

V zmysle § 112 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO”) môže verejný obstarávateľ rozdeliť zákazku na samostatné časti. Veľkosť a predmet týchto častí určí verejný obstarávateľ vo výzve na predpokladanie ponúk, pričom uvedie, či možno ponuky predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo na všetky časti.

V prípade, ak zákazka obsahuje aj časti, ktoré sú objektívne oddeliteľné, možno jednotlivé časti zadávať samostatne s prihliadnutím na pravidlá a postupy platné pre