dnes je 13.7.2024

Input:

Zahľadenie trestného činu ako následok splnenia podmienok účasti

29.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.43 Zahľadenie trestného činu ako následok splnenia podmienok účasti

JUDr. Marek Šmid LLB

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO”) vydal metodické usmernenie č. 1335/5000-2023 zo dňa 07.09.2023, vo veci splnenia podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia, konkrétne bezúhonnosti.

S poukazom na § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO”) možno konštatovať, že verejného obstarávania je oprávnený sa zúčastniť len hospodársky subjekt spĺňajúci podmienky osobitného postavenia. Z predmetného vyplýva podmienka, že záujemca ani jeho štatutárny orgán, prokurista, člen štatutárneho orgánu, resp. dozorného orgánu nemôže byť odsúdený za trestný čin:

  1. korupcie;
  2. poškodzovania finančných záujmom EÚ spoločenstiev;
  3. legalizácie príjmu z trestnej činnosti;