dnes je 14.6.2024

Input:

Zoznam hospodárskych subjektov

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13 Zoznam hospodárskych subjektov

Mgr. Martina Galabová

Zoznam hospodárskych subjektov (ZHS) je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ÚVO a ktorý je verejne prístupný na webovom sídle ÚVO v časti „Vestník a registre”. Problematika ZHS je upravená v §§ 152 – 158 ZVO.

V ZHS sú zapísané tie hospodárske subjekty, ktoré o zápis do ZHS požiadali a ktoré ÚVO predložili doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO (skutočné doklady v súlade s § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, nie JED podľa § 39 ZVO alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO).

Žiadosť o zápis do ZHS musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa § 153 ods. 1 a 2 ZVO:

a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,

b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,

c) predmet činnosti,

d) právnu formu hospodárskeho subjektu,

e)