dnes je 23.3.2023

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<december  február>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: OTS2205676
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/24/EÚ
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
METRO Bratislava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35732881
Primaciálne námestie 1, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: METRO Bratislava, a.s.
Telefón: +421 948857625
Email: marianna.horvathova@metroba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.metroba.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455885
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: OTS2205676
Hlavný kód CPV
31523200-0
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na linku https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1831
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 831 789,28
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
30195000-2

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Technická 6/ Bazová 8, Bratislava. Konkrétna lokalita bude špecifikovaná pri každej objednávke.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku v Bratislave. Osádzanie PAAS tabúľ bude prebiehať vo vlastnej réžii a nie je súčasťou predmetnej zákazky. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov na linku https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1831
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
831 789,28:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie:
Spoločnosť METRO Bratislava a.s. a Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej aj ako Odberateľská organizácia) postupujú v tomto obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 1 ods. 8 ZVO in-house verejné obstarávanie, pričom sa toto verejné obstarávanie neuskutoční spoločne v mene a na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov, ale beneficientom výsledku verejného obstarávania je výlučne Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré s úspešným uchádzačom uzatvorí Rámcovú zmluvu. Riadením tohto verejného obstarávania je poverená spoločnosť METRO Bratislava a.s., pričom z tohto pohľadu sa dá pokladať aj za poskytovateľa podporných činností vo verejnom obstarávaní. Nositeľom práv a povinností z Rámcovej zmluvy bude však už výlučne Hlavné mesto SR Bratislava na strane Odberateľa/ Objednávateľa. Písomnou zmluvou v tejto veci je Objednávka na verejné obstarávanie k PAAS informačným tabuliam pre parkovaciu politiku číslo OTS2205676 zo dňa 16.12.2022 medzi METRO Bratislava a.s. a Hlavným mestom SR Bratislava. Tento postup však nemá žiadne účinky a vplyv na proces verejného obstarávania, naceňovanie predmetu zákazky a samotné ponuky uchádzačov.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO.
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky:
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
DRUH POSTUPU
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 2023-02-09T10:00:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2023-12-31T00:00:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Obstarávateľská organizácia týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 ZVO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1831 2. Obstarávateľská organizácia záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie nemá obstarávateľská organizácia evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní. 3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti Podmienky a manuál. 4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. 5. Zábezpeka je stanovená vo výške 5000,- EUR. 6. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky spolu. 7. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní. 8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 57 ZVO. 9. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľská organizácia neurčí dlhšiu lehotu. 10. Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová zmluva na dobu 48 mesiacov s jedným hospodárskym subjektom. 11. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. V súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, obstarávateľská organizácia týmto informuje záujemcov, že Rámcovú zmluvu s úspešným uchádzačom uzatvorí majetkovo a organizačne prepojená osoba Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, DIČ: 2020372596. Úspešnému uchádzačovi teda vzniká povinnosť poskytnúť súčinnosť pri uzatváraní Rámcovej zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava, pričom znenie zmluvy sa nemení. Obstarávateľská organizácia v takomto prípade administratívne ukončí verejné obstarávanie, akoby zmluvu podpísala sama.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2023-01-05T00:00:00


PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV