dnes je 5.6.2023

Input:

§ 111a - Zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.3.1 § 111a - Zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby

Verlag Dashöfer

§ 111a

Zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby

(1)

Pri zadávaní podlimitnej zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1 verejný obstarávateľ môže postupovať podľa odsekov 2 až 6.

(2)

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zadávanie zákazky uverejnením výzvy na predkladanie ponúk podľa § 117 ods. 7 prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.

(3)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky dodržiava princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky postupovať primerane podľa § 112 až 114a.

(4)

Podmienkou na predloženie ponuky záujemcu prostredníctvom elektronickej platformy