dnes je 13.7.2024

Input:

Informačné a zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa po ukončení procesu verejného obstarávania

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.24 Informačné a zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa po ukončení procesu verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová

Po uzavretí zmluvy, resp. prijatí rozhodnutia o zrušení postupu VO je verejný obstarávateľ povinný splniť si zverejňovacie a informačné povinnosti vyplývajúce zo ZVO.

V prípade nadlimitných zákaziek je verejný obstarávateľ povinný v súlade s § 26 ods. 3 ZVO a v prípade podlimitných zákaziek zadávaných bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa §§ 112 až 114 ZVO v súlade s § 116 ods. 2 ZVO odoslať oznámenie o výsledku VO v lehotách stanovených v predmetných ustanoveniach ZVO.

Oznámenie o výsledku VO slúži na oznámenie výsledku zadávania zákazky, v ktorom sa uvádzajú buď informácie vo veci uzavretej zmluvy/rámcovej dohody a identifikácia hospodárskeho subjektu, s ktorým bola uzavretá zmluva/rámcová