dnes je 2.3.2024

Input:

§ 117

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.7 § 117

Verlag Dashöfer

§ 117

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(1)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.

(2)

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 24 a § 25