dnes je 5.6.2023

Input:

§ 187j

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.10.4 § 187j

Verlag Dashofer

§ 187j

Ak ide o verejné obstarávanie, ktorého sa týka rozhodnutie, proti ktorému možno podať odvolanie s odkladným účinkom podľa § 187i ods. 2, ustanovenie § 56 ods. 6 sa nepoužije. V prípadoch podľa prvej vety, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 56 ods. 2 až 5, ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:

a)

doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,

b)

márne uplynutie lehoty na podanie odvolania podľa § 187i ods. 2 všetkým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 3,

c)

doručenie rozhodnutia o odvolaní verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi.