dnes je 14.6.2024

Input:

§ 187k

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.10.5 § 187k

Verlag Dashofer

§ 187k

(1)

Na účely vytvorenia elektronickej platformy sa využijú elektronické trhovisko podľa doterajších predpisov a elektronický prostriedok v správe úradu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní k 30. marcu 2022. Elektronické trhovisko a elektronický prostriedok v správe podľa prvej vety prechádzajú k 31. marcu 2022 do správy úradu vlády a od tohto dátumu úrad vlády plní všetky povinnosti správcu informačnej technológie verejnej správy podľa osobitného predpisu.75b)

(2)

V súvislosti s prechodom správy podľa odseku 1 prechádzajú k 31. marcu 2022 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich ich správu a prevádzku, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a úradu na úrad vlády.