dnes je 13.7.2024

Input:

2/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov

2/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. januára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 409/2014 Z. z. (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
„(1) Výška neregulovaných platieb za poskytnutie služieb, ktorými sú udržiavanie splavnosti vodných ciest1a označovanie plavebnej dráhy na plavbu na vodných cestách na účely používania vôd na plavbu, správa povodí a zvereného majetku štátu, odber povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy a ochrana pred povodňami,2predstavujú preukázateľne vynaložené ekonomicky oprávnené náklady správcu vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona za poskytovanie týchto služieb oddelene pre každú poskytovanú službu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov správcu vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona sa určuje podľa podielu jednotlivých skupín majetku v správe správcu vodohospodársky významných vodných tokov na týchto službách a znižuje sa o výšku príjmov z poplatkov za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy a poplatkov za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Výška príjmov z poplatkov za užívanie vôd je výška poplatkov upravená o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa uplatňuje nárok na prostriedky zo štátneho rozpočtu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov jednotlivých služieb sa znižuje o príjmy z poplatkov za užívanie vôd podľa podielu ekonomicky oprávnených nákladov za jednotlivé služby z celkovej výšky ekonomicky oprávnených nákladov za tieto služby.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2§ 4 ods. 2 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.”.
2. V § 1 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
3. V § 1 ods. 2 a 3 sa slová „odsekov 1 a 2” nahrádzajú slovami „odseku 1”.
4. V § 1a ods. 5 sa vypúšťajú slová „7 a”.
5. V § 7 ods. 3 prvej vete sa slová „§ 79 ods. 7” nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 8”.
6. V § 7 ods. 3 druhej vete a § 11 ods. 4 sa slová „Environmentálneho fondu” nahrádzajú slovami „správcu vodohospodársky významných vodných tokov”.