dnes je 14.7.2024

Input:

Autorizácia rozpočtu na účel určenia PHZ

6.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.37 Autorizácia rozpočtu na účel určenia PHZ

JUDr. Marek Šmid

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO”) vydal metodické usmernenie č. 12307-5000/2023 zo dňa 18.08.2023, vo veci autorizácie rozpočtu na účel určenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej ako „PHZ”), a to projektantom, resp. autorizovaným stavebným inžinierom.

ÚVO v predmetnej veci konštatoval, že zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO”) nevyžaduje ani neprikazuje splnenie povinnosti, aby bol rozpočet na účely určenia PHZ podpísaný a opečiatkovaný autorizovaným subjektom.

Za postup a výsledok určenia PHZ zodpovedá verejný obstarávateľ/obstarávateľ a je v jeho réžii, aby PHZ mala relevantnú výpovednú hodnotu a odrážala skutočný stav.

Podľa § 6 ods. 18 ZVO je verejný obstarávateľ/obstarávateľ povinný v rámci dokumentácie k verejnému