dnes je 14.7.2024

Input:

Vplyv zníženia PHZ na výšku zábezpeky

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52 Vplyv zníženia PHZ na výšku zábezpeky

JUDr. Marek Šmid, LLB

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO”) vydal metodické usmernenie č. 14094-5000/2023 zo dňa 20.09.2023, vo veci vplyvu zmeny predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej ako „PHZ”) na výšku zábezpeky.

V zmysle § 46 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO”) môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.

Zákonný limit výšky zábezpeky ustanovuje § 112 ods. 14 ZVO, na základe ktorého výška zábezpeky nesmie presiahnuť 3 % PHZ a zároveň nesmie byť vyššia ako 100 000,- EUR. Podmienky zloženia zábezpeky, jej vrátenia a výšku upraví verejný obstarávateľ/obstarávateľ v súťažných podkladoch.

Samotný ZVO neustanovuje postup verejného obstarávateľa/obstarávateľa v situácii, keď