dnes je 14.6.2024

Input:

Žiadosť o nápravu

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.30 Žiadosť o nápravu

Mgr. Martina Galabová

Žiadosť o nápravu (ŽoN) podľa § 164 až 165 ZVO predstavuje typ revízneho postupu, ktoré môžu oprávnené osoby uplatniť voči verejnému obstarávateľovi, ktorý aj rozhoduje o jej vybavení, resp. zamietnutí.

Oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť ŽoN podľa § 164 ods. 1 ZVO, sú:

- uchádzač,

- záujemca,

- účastník alebo

- osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO.

Tieto osoby sa po uplatnení ŽoN voči verejnému obstarávateľovi označujú ako „žiadateľ”.

Žiadateľ je oprávnený podať ŽoN iba proti v ZVO stanoveným úkonom, stanoveným spôsobom a formou a v stanovenej lehote.

Skutočnosti, proti ktorým je možné uplatniť ŽoN:

ŽoN je v súlade s § 164 ods. 1 ZVO možné uplatniť iba proti nasledovným úkonom, resp. dokumentom:

a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu,