dnes je 14.7.2024

Input:

§ 190 - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.13 § 190 - Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Verlag Dashofer

§ 190

Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019

Zrušuje sa:

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie.

Čl. II

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 387/2011 Z. z. a zákona č. 151/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)

porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní”.

2.

Za § 38g sa vkladá § 38h,