dnes je 14.7.2024

Input:

Zoznam skratiek (podľa abecedného poradia)

7.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Zoznam skratiek (podľa abecedného poradia)

Mgr. Martina Galabová

Zoznam skratiek (podľa abecedného poradia)

ET Elektronické trhovisko

JED Jednotný európsky dokument

OJ EU Úradný vestník Európskej únie

OPZ Opis predmetu zákazky

PTK Prípravné trhové konzultácie

PHZ Predpokladaná hodnota zákazky

RPVS Register partnerov verejného sektora

SP Súťažné podklady

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie

VO Verejné obstarávanie

VVO Vestník verejného obstarávania

ZHS Zoznam hospodárskych subjektov

ZsNH Zákazka s nízkou hodnotou

ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŽoN Žiadosť o nápravu