dnes je 2.3.2024

Praktické informácie - Vestník verejného obstarávania
2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<december  február>
HLAVIČKA FORMULÁRA
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 15/2023/AKE
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Nitra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17336007
Špitálska 6, 95001 Nitra

Slovensko
Kontaktná osoba: Fakultná nemocnica Nitra
Telefón: +421 376545616
Email: alzbeta.kentosova@fnnitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.fnnitra.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/456231
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 15/2023/AKE
Hlavný kód CPV
45261910-6
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava havarijného stavu strechy jedálne podĺa špecifikácie uvedenej vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania/realizácie a ďalšie súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 73 183,00
bez DPH
OPIS
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 9.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: irelevantné
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 9.4Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období realizoval minimálne 1 zákazku, z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom boli stavebné práce na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch ako je predmet zákazky v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 70 000 ? bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2023-01-23T09:00:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2023-01-10T00:00:00


PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
11.3.2024 - Daň zo závislej činnosti
Kurzy mien 29.2.2024
1 EUR1,08 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,32 PLN (+0,03)
1 EUR25,36 CZK (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV